Strona g?ówna

Firma BATEAM Wytwórnia Zabawy zajmuje si? fachowš organizacjš i obs?ugš firm oraz osób prywatnych z zakresu organizacji wszelakiego rodzaju imprez integracyjnych, rozrywkowych czy te? rekreacyjnych.

BATEAM Wytwórnia Zabawy powsta?a by cieszy?, by dostarcza? niezapomniane emocje i zagwarantowa? wspania?š zabaw?. 

Nasze bogate do?wiadczenie si?ga prze?omu 2000/2001 roku gdzie stawiali?my pierwsze kroki obs?ugujšc ju? wtedy ró?ne eventy. Zebrana przez ten czas wiedza pozwala Nam obecnie solidnie  i kompletnie obs?u?y? niemal?e ka?de zlecenie.

Jeste?my nastwieni na potrzeby klientów i zmierzamy do realizacji wyznaczonych  przez Nich celów. Z po?ród konkurencji wyró?nia Nas posiadanie obszernej bazy w?asnego sprz?tu co pozwala nam by? ostatecznym wykonawcš us?ugi a co za tym idzie nie jeste?my agencjš.

Obs?ugujemy:

- dni miast

- eventy firmowe

- pikniki

- festyny

- uroczysto?ci rodzinne

- i inne...

Warto doda? i? Nasi instruktorzy posiadajš niezb?dne kwalifikacje by móc przygotowywa? oraz obs?ugiwa?  dla Pa?stwa ró?ne atrakcje, a firma BATEAM Wytwórnia Zabawy posiada wymagane ubezpieczenia.