O nas

      W tym miejscu wypada wspomnie? i? poczštki dzia?alno?ci firmy BATEAM Wytwórnia Zabawy si?gajš prze?omu lat 2000-2001. Przez ten czas zosta?a dobrana odpowiednia kadra ludzi dzi?ki której mo?emy przygotowywa? niezapomniane imprezy na lšdzie, w powietrzu i na wodzie. Wydaje nam si? ?e nie warto w tym miejscu wymienia? wszystkich uprawnie?, patentów i zdolno?ci naszych instruktorów To powinno by? rzeczš oczywistš, ?e np imprezy na wodzie zabezpiecza ratownik, a zabawy na wysoko?ci - alpinista. Jednak?e nie ka?da osoba posiadajšca odpowiednie ,,papiery" nadaje si? do pracy na imprezach. Dlatego w?asnie BATEAM Wytwórnia Zabawy stawia zarówno na uprawnienia jak i na podej?cie do uczestników zabawy. Dzi?ki temu bezpieczna i wy?mienita zabawa jest zawsze na pierwszym miejscu, a jej uczestnicy dzielš si? jeszcze d?ugo wra?eniami.